VOLEJTE 725 517 597

Skeleton Software Facebooku Skeleton Software na Twitteru Skeleton Software na LinkedIn

Xamarin: Aplikace Restaurace v okolí

Blog - Xamarin_Food_Near_Me

Jak pomocí frameworku Xamarin Forms jednoduše vytvořit aplikaci pro vyhledání nejlepších restaurací

7. listopadu 2018 Matěj Vlk

Úvod

Vítejte u článku, jehož cílem je prezentovat, jak se pomocí frameworku Xamarin.Forms dá vytvořit jednoduchá mobilní aplikace zobrazující mapu s restauracemi ve Vašem okolí.

Pokud jste se s Xamarin.Forms zatím neseznámili, doporučuji si přečíst nejprve naše teoretické seznámení s tímto frameworkem a dále první praktické seznámení v podobě tvorby jednoduché aplikace Občanka, kde jsou popsány základy jako je založení projektu, vytvoření stránky, spuštění aplikace, navigace mezi stránkami, tvorba grafického rozhraní a obsloužení událostí prvků grafického rozhraní. V tomto článku se zaměříme převážně na práci s mapou, tvorbu vlastních rendererů, mechanismus DependencyServices, získávání polohy telefonu a využívání API Google Maps Platform.

Výsledkem naší práce bude aplikace obsahující jednu stránku s mapou, na které bude zobrazena aktuální pozice zařízení a všechny restaurace v nastavené vzdálenosti. Jednotlivé piny na mapě představující restaurace budou navíc barevně odlišeny podle získaného hodnocení v recenzích na Google mapách.

Pusťme se tedy do práce a založme nový Xamarin.Forms projekt s názvem třeba FoodNearMe. Podporovat budeme pouze Android a iOS, takže ostatní projekty kromě těchto dvou a společného můžeme smazat.

Komponenta Xamarin.Form.Map

Začneme s přípravou mapy

Pracovat budeme s komponentou Map poskytnutou přímo frameworkem Xamarin.Forms. Oficiální tutoriál pro tuto komponentu se nachází zde a doporučuji si jej nastudovat, jelikož obsahuje mnoho dalších užitečných informací, které není možné v rámci tohoto článku zmínit.

Podle zmíněného návodu nejprve přidáme NuGet balíček Xamarin.Forms.Maps do všech projektů v našem řešení (solution). Dále v každém platformním projektu za inicializaci Xamarin.Forms přidáme i inicializaci mapy. Na iOSu se jedná o přidání následujícího řádku do metody FinishedLaunching ve třídě AppDelegate.


Xamarin.FormsMaps.Init();

Na Androidu v MainActivity v metodě OnCreate přidáme tento řádek.


Xamarin.FormsMaps.Init(this, bundle);

Pokračujeme potřebnou konfigurací v platformních projektech. Na obou platformách je potřeba vyžádat pro aplikaci oprávnění pro přístup k poloze telefonu. Pro zobrazení mapy na Androidu si budete muset navíc obstarat vlastní API klíč pro Google Maps API v2 a vložit ho do AndroidManifestu. Postup pro jeho získání je popsán zde.

Po úspěšném dokončení prvního tutoriálu můžeme začít využívat tuto základní mapu.

Vytvoření CustomMap

Na mapě ale chceme používat různobarevné piny pro odlišení kvality restaurací, a to je nad rámec poskytnuté funkčnosti základní Map komponentou. Budeme tedy muset vytvořit vlastní komponentu pojmenovanou CustomMap, která bude tu základní o tuto funkčnost rozšiřovat.

Začneme tvorbou objektu, který bude představovat náš barevný pin. Ten vypadá následovně:


public class CustomPin
{
  public Gps Location{ get; set; }

  public string Title{ get; set; }

  public string Description { get; set; }

  public Color Color{ get; set; }

}

Pro reprezentaci pozice budeme v celé naší aplikaci používat vlastní objekt Gps:


public class Gps
{
  public static explicit operator Position(Gps gps)
  {
    return new Position(gps.Latitude, gps.Longitude);
  }

  public double Latitude{ get; set; }

  public double Longitude{ get; set; }

  public override string ToString()
  {
    return $"{Latitude.ToString(string.Empty, CultureInfo.InvariantCulture)},{Longitude.ToString(string.Empty, CultureInfo.InvariantCulture)}";
  }

  public override bool Equals(object other)
  {
    return double.Equals(Latitude, (other as Gps).Latitude) & double.Equals(Longitude, (other as Gps).Longitude);
  }
 }
 

Dále do společného projektu do složky Controls vytvoříme naši komponentu – třídu CustomMap.cs, která bude představovat rozhraní naší vlastní mapy. Zdědíme ji od Xamarin.Forms.Maps.Map a rozšíříme o kolekci vlastních pinů, které na mapě budeme zobrazovat.

Controls - CustomMap.cs


public class CustomMap : Xamarin.Forms.Maps.Map
{
  private ObservableCollection customPins;

  public CustomMap()
  {
    customPins = new ObservableCollection();
  }

  public ObservableCollection CustomPins
  {
    get{ return this.customPins; }
  }
}

Vlastní rendery

Aplikace vytvořené v Xamarin.Forms po překladu pro konkrétní platformu na ní pak vypadají jako aplikace psané nativně a využívají její nativní komponenty. To je umožněno právě díky rendererům. To jsou třídy v platformních projektech, které se starají o překlad mezi společnou „Formsovou“ komponentou a nativní komponentou dané platformy. Na obrázku níže je vidět na jaké nativní komponenty se pomocí MapRendereru překládá základní Formsová komponenta Map.

Schema

Pokud využíváme jen základní Formsové komponenty, tak žádné renderery samozřejmě psát nemusíme – jsou již obsažené ve frameworku Xamarin.Forms. Díky tomu je při vývoji pro více platforem sdílená naprostá většina kódu, což vede k výraznému urychlení vývoje. Pokud bychom naopak potřebovali aplikaci se složitou a platformě specifickou funkčností s větším množstvím vlastních komponent, je potřeba zvážit, zdali čas ušetřený na sdíleném kódu převýší čas vývoje a vyladění vlastních rendererů, které by bylo potřeba pro tyto komponenty dopsat.

Defaultní renderery pro komponentu Map samozřejmě neumí pracovat s našimi nově definovanými CustomPiny. Proto si ukážeme, jak vytvořit vlastní renderer pro každou platformu, kterou chceme podporovat – v našem případě Android a iOS. Nově vytvořené renderery budou ty základní o tuto funkcionalitu rozšiřovat.

Kompletní problematika vytváření vlastních pinů je podrobně popsána v tomto oficiálním návodu a náš článek z něj bude částečně vycházet. Pokud chcete této problematice porozumět více do hloubky, doporučuji jej nastudovat. Dozvíte se v něm i další užitečné informace, které v tomto článku probrány nebudou. Například o upravování informačních náhledů u pinů, reagování na uživatelské vstupy prováděné na těchto náhledech apod.

iOS

Pusťme se tedy do tvorby rendereru – vytvoříme třídu pojmenovanou CustomMapRenderer, která bude dědit od třídy MapRenderer. Přepíšeme její metodu OnElementChanged, která se volá při vytváření (a dalších změnách) Formsové komponenty a zde provedeme požadované změny. Nesmíme nad naši třídu zapomenout přidat atribut ExportRenderer, kterým frameworku řekneme, pro kterou Formsovou komponentu (ve společné části) se má tento renderer použít.

V rendereru máme přístup ke dvěma základním vlastnostem. Control a Element. Control reprezentuje nativní komponentu, Element společnou Formsovou komponentu.


public class CustomMapRenderer : Xamarin.Forms.Maps.iOS.MapRenderer
{
  private ObservableCollection<CustomPin> customPins;

  protected override void OnElementChanged(ElementChangedEventArgs<View> e)
  {
    base.OnElementChanged(e);
    if (e.OldElement != null)
    {
      ((CustomMap)e.OldElement).CustomPins.CollectionChanged -= FormsMap_PinsUpdated;
      var nativeMap = Control as MKMapView;
      if (nativeMap != null)
      {
        nativeMap.GetViewForAnnotation = null;
      }
    }

    if (e.NewElement != null)
    {
      ((CustomMap)e.NewElement).CustomPins.CollectionChanged += FormsMap_PinsUpdated;

      var nativeMap = Control as MKMapView;
      if (nativeMap != null)
      {
        nativeMap.GetViewForAnnotation = GetViewForAnnotation;
      }
    }
  }
…
}

Při vykreslování komponenty se zavolá metoda OnElementChanged, která má v předaném parametru ElementChangedEventArgs.NewElement uloženou instanci na aktuálně vykreslovanou (renderovanou) Formsovou komponentu. K události, která se vyvolává při změně její kolekce CustomPinů přiřadíme metodu FormsMap_PinsUpdated, která bude zajišťovat překreslení pinů na nativní mapě.


private void FormsMap_PinsUpdated(object sender, EventArgs e)
{
  var nativeMap = Control as MKMapView;
  if (nativeMap != null)
  {
    customPins = ((CustomMap)Element).CustomPins;
    foreach (var pin in customPins)
    {
      var annotation = new ColorPointAnnotation(pin);
      nativeMap.AddAnnotation(annotation);
    }
  }
}

Piny na iOSu se nazývají anotace. Dále tedy do vlastnosti GetViewForAnnotation u nativní mapy přiřadíme metodu GetViewForAnnotation, která na základě předaných informací v MkAnnotation vytvoří MkAnnotationView. Tato metoda zajišťuje, že se na mapě zobrazí naše barevné piny místo defaultních.


private MKAnnotationView GetViewForAnnotation(MKMapView mapView, IMKAnnotation annotation)
{
  MKAnnotationView annotationView = null;

  var anno = annotation as MKPointAnnotation;
  var customPin = GetCustomPin(anno);
  if (customPin == null)
    return null;

  annotationView = mapView.DequeueReusableAnnotation("pin");
  if (annotationView == null)
  {
    annotationView = new MKAnnotationView(annotation, "pin");
    ColorPointAnnotation colorPointAnnotation = annotation as ColorPointAnnotation;
    if (colorPointAnnotation != null)
    {
      annotationView.Image = GetPinImage(colorPointAnnotation.pinColor);
    }
  }
  annotationView.CanShowCallout = true;

  return annotationView;
}

Používáme zde další metody. GetCustomPin, která podle Gps pozice najde odpovídající CustomPin a vrátí ho. Dále GetPinImage, která vrací obrázek pinu obarvený požadovanou barvou. Využíváme i nový objekt ColorPointAnnotation zděděný od MkPoinAnnotation. Zmíněné části kódu vypadají následovně:


private CustomPin GetCustomPin(MKPointAnnotation annotation)
{
  if (annotation == null) return null;

  var position = new Gps()
  {
    Latitude = annotation.Coordinate.Latitude,
    Longitude = annotation.Coordinate.Longitude
  };

  foreach (var pin in customPins)
  {
    if (pin.Location.Equals(position))
    {
      return pin;
    }
  }
  return null;
}

private UIImage GetPinImage(UIColor color)
{
  UIImage image = UIImage.FromBundle("pin.png");
  UIImage image2 = UIImage.FromBundle("pin_contour.png");
  UIImage pinImage = null;

  UIGraphics.BeginImageContextWithOptions(image.Size, false, 0.0f);
  using (CGContext context = UIGraphics.GetCurrentContext())
  {
    context.TranslateCTM(0, image.Size.Height / 2);
    context.ScaleCTM(1.0f, -1.0f);

    var rect = new RectangleF(0, 0, (float)image.Size.Width / 2, (float)image.Size.Height / 2);

    context.SetBlendMode(CGBlendMode.Normal);
    context.DrawImage(rect, image.CGImage);

    context.SetBlendMode(CGBlendMode.SourceIn);
    context.SetFillColor(color.CGColor);
    context.FillRect(rect);

    context.SetBlendMode(CGBlendMode.Normal);
    context.DrawImage(rect, image2.CGImage);

    pinImage = UIGraphics.GetImageFromCurrentImageContext();>
    UIGraphics.EndImageContext();
  }
  return pinImage;
}

sealed class ColorPointAnnotation : MKPointAnnotation
{
  public UIColor pinColor;

  public ColorPointAnnotation(CustomPin pin)
  {
    SetCoordinate(new CLLocationCoordinate2D(pin.Location.Latitude, pin.Location.Longitude));
    Title = pin.Title;
    Subtitle = pin.Description;
    pinColor = pin.Color.ToUIColor();
    Init();
  }
}

Tímto je render pro iOS hotov

Android

Renderer pro Android je o poznání jednodušší. Také se události na změnu kolekce pinů přiřazuje metoda, která je překreslí. Využijeme zde i překrytí metody OnElementPropertyChanged, která se volá při změně vlastnosti v Elementu (Formsové komponentě). Pokud se jedná o vlastnost VisibleRegion, tak také překreslíme piny. Celý renderer vypadá takto:


using System.ComponentModel;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Maps;
using Xamarin.Forms.Platform.Android;
using Android.Gms.Maps.Model;
using FoodNearMe.Controls;
[assembly: ExportRenderer(typeof(FoodNearMe.Controls.CustomMap), typeof(FoodNearMe.Droid.Renderers.CustomMapRenderer)) ]

namespace FoodNearMe.Droid.Renderers
{
  public class CustomMapRenderer : Xamarin.Forms.Maps.Android.MapRenderer
  {
    private bool isDrawn = false;
    
    protected override void OnElementChanged(ElementChangedEventArgs<Map> e)
    {
      base.OnElementChanged(e);
      if (e.OldElement != null)
      {
        ((CustomMap)e.OldElement).CustomPins.CollectionChanged -= FormsMap_PinsUpdated;
      }
      if (e.NewElement != null)
      {
        ((CustomMap)e.NewElement).CustomPins.CollectionChanged += FormsMap_PinsUpdated;
      }
    }

    private void FormsMap_PinsUpdated(object sender, System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventArgs e)
    { 
      this.CreateNativePins(this.Element as CustomMap);
    }

    protected override void OnElementPropertyChanged(object sender, PropertyChangedEventArgs e)        
    {
      base.OnElementPropertyChanged(sender, e);
      if(e.PropertyName == nameof(Element.VisibleRegion) & !isDrawn)
      {
      this.CreateNativePins(this.Element as CustomMap);
      isDrawn = true;
      }
    }

    private void CreateNativePins(CustomMap customMap)
    {
      if (NativeMap != null)
      {
        NativeMap.Clear();
        if (customMap.CustomPins?.Count > 0)
        {
          for (int i = 0; i < customMap.CustomPins.Count; i++)
          {
            var marker = new MarkerOptions();
marker.SetPosition(new LatLng(customMap.CustomPins [i ].Location.Latitude, customMap.CustomPins [i ].Location.Longitude)); marker.SetTitle(customMap.CustomPins [i ].Title); marker.SetSnippet(customMap.CustomPins [i ].Description); float[] hsv = new float[3]; Android.Graphics.Color.ColorToHSV(customMap.CustomPins [i ].Color.ToAndroid(), hsv); var bitmap = BitmapDescriptorFactory.DefaultMarker(hsv [0 ]); marker.SetIcon(bitmap); NativeMap.AddMarker(marker); } } } } } }

Zde stojí za zmínku drobné omezení Androidu a to takové, že pro barvu pinu nemůžeme zvolit úplně libovolnou barvu. Zvolit můžeme pouze položku hue (odstín) z barevného modelu HSV (hue, saturation, value = odstín, sytost, jas). Ostatní položky jsou nastavené vždy na maximum. Například bílou nebo černou barvu tedy přístupnou nemáme.

HSV cylinder

Tímto máme kompletně připravenou komponentu mapy a můžeme ji začít využívat.

Zobrazení Mapy

Přidáme do projektu stránku, kterou pojmenujeme MapPage a do ní na celou obrazovku vložíme připravenou komponentu CustomMap.


<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:map="clr-namespace:FoodNearMe.Controls"
       x:Class="FoodNearMe.MapPage">
  <StackLayout HorizontalOptions="FillAndExpand" VerticalOptions="FillAndExpand">
    <map:CustomMap x:Name="map" />
  </StackLayout>
</ContentPage>

V tuto chvíli by se nám měla mapa zobrazit. Naším požadavkem ale je zobrazit mapu v místě na kterém se nacházíme a s nějakým rozumným přiblížením.

Získání polohy

V behind kódu MapPage tedy musíme nejdříve zjistit polohu uživatele. Ta se na každé platformě zjišťuje jiným způsobem. Máme ale dvě možnosti, jak k tomu přistoupit. Ta první je jednodušší, rychlejší, a tedy ve většině případů při běžném vývoji preferovanější. Pro získání polohy totiž existuje plugin ve formě NuGet balíčku Xam.Plugin.Geolocator od Jamese Montemagna (velice aktivní člen Xamarin komunity, autor mnoha návodů a pluginů). Plugin stačí nainstalovat do všech projektů v solution a začít používat ve společném projektu podle této dokumentace. Veškeré platformní záležitosti si už plugin obstará sám. Pro základní využívání tohoto pluginu je i tutoriál na youtube zde.

Druhou možností je využít mechanismus pojmenovaný DependencyService, který nám umožní ve společné části využívat jakoukoliv nativní funkcionalitu. Podrobně nastudovat si jej můžete zde. Abychom si DependencyServices představili, tak v naší aplikaci použijeme právě tuto možnost. Zjistíme díky tomu i to, jak se na jednotlivých platformách poloha získává nativně.

Ve společném projektu tedy vytvoříme rozhraní s definicí hlaviček metod, které budeme ve společném projektu používat a jejichž implementace bude v každém platformním projektu zvlášť.


public interface ILocation
{
  Task<Gps> GetLocation();

  Task<bool> RequestPermissions();
}

Díky metodě RequestPermissions se dozvíme, zda uživatel udělil oprávnění k přístupu k poloze telefonu a pokud ano, tak metoda GetLocation tuto polohu následně zjistí.

Android implementace

V Android projektu vytvoříme třídu Location, která implementuje rozhraní ILocation a zaregistrujeme tuto implementaci do mechanismu DependencyServices pomocí atributu [assembly: Dependency(typeof(„Naše třída implementující rozhraní“)) ].

Pro práci s polohou na Androidu máme zase v Xamarin dokumentaci připraven podrobný návod. Tento návod je sice koncipován pro nativní Xamarin, ale i v platformním projektu Xamarin.Forms se dá vše z toho, někdy s drobnými úpravami, využít.

Pro získání polohy využijeme tzv. fused location provider. Jedná se o preferovaný způsob získávání pozice na Androidu. Tento provider vrátí pozici z aktuálně nejvýhodnějšího zdroje (GPS / WiFi + mobilní síť / poslední získaná pozice) podle požadavků, které můžeme specifikovat. Fused location provider je součástí Google Play Services. Do Android projektu musíme tedy nainstalovat potřebné NuGet balíčky - Xamarin.GooglePlayServices.Maps a Xamarin.GooglePlayServices.Location. Dále v telefonu musí být nainstalován apk balíček Google Play Services.

Správně bychom měli v kódu zjistit, zda v telefonu Google Play Services jsou nainstalované a aktuální a v opačném případě použít druhý způsob získávání pozice, který na nich závislý není. To v naší jednoduché ukázkové aplikaci dělat sice nebudeme, ale v případě potřeby je pro to popsán jednoduchý postup na výše zmíněném odkazu.

Zde je tedy naše Android implementace rozhraní ILocation.


using System.Threading.Tasks;
using FoodNearMe.Models;
using FoodNearMe.DependencyServices;
using Android.Gms.Location;
using Plugin.CurrentActivity;
using Plugin.Permissions;
using Plugin.Permissions.Abstractions;
using Xamarin.Forms;

[assembly: Dependency(typeof(FoodNearMe.Droid.DependencyServices.Location)) ]
namespace FoodNearMe.Droid.DependencyServices { public class Location : ILocation { public async Task<Gps> GetLocation() { var fusedLocationProviderClient = LocationServices.GetFusedLocationProviderClient(CrossCurrentActivity.Current.Activity); Android.Locations.Location location = await fusedLocationProviderClient.GetLastLocationAsync(); Gps output = new Gps(); output.Latitude = location.Latitude; output.Longitude = location.Longitude; return output; } public async Task<bool> RequestPermissions() { var status = await CrossPermissions.Current.CheckPermissionStatusAsync(Permission.Location); if (status != PermissionStatus.Granted) { var results = await CrossPermissions.Current.RequestPermissionsAsync(new [ ]{ Permission.Location }); status = results [Permission.Location ]; } return status == PermissionStatus.Granted; } } }

V metodě RequestPermissions zjišťujeme, zda máme pro získání pozice oprávnění. Pro zjednodušení používáme NuGet balíček Plugin.Permissions od Jamese Montemagna. Pokud oprávnění máme, využije se i druhá metoda GetLocation, kde získáme z LocationServices referenci na fused location providera. Musíme předat referenci na aktuální android Aktivity. Zde je rozdíl oproti nativnímu Xamarinu. Nejsme přímo v Aktivity, ale v naší třídě Location, a proto použijeme další plugin od Jamese. Tentokrát Plugin.CurrentActivity, který nám referenci na aktuální Activity (v Xamarin.Forms většinou jedinou hlavní MainActivity) poskytne. Plugin je potřeba v této hlavní MainActivity v OnCreate inicializovat příkazem


CrossCurrentActivity.Current.Init(this, bundle);

Pak už z fused location providera zjistíme naposled získanou pozici, což je pro naše účely naprosto dostačující řešení.

Vyžádání průběžných updatů pozice, specifikování požadavků na přesnost, časového intervalu updatů a reakce na události, které fused location provider může vyvolávat pro jednoduchost vynecháme. Je možné je nastudovat ve zmíněném návodu.

iOS implementace


using System;
using Xamarin.Forms;
using FoodNearMe.Models;
using System.Threading.Tasks;
using CoreLocation;
using FoodNearMe.DependencyServices;

[assembly: Dependency(typeof(FoodNearMe.iOS.DependencyServices.Location)) ]
namespace FoodNearMe.iOS.DependencyServices
{
  public class Location : ILocation
  {
    private CLLocationManager locationManager = new CLLocationManager();
    
    public async Task GetLocation()
    {
      if (locationManager.Location == null)
      {
        var source = new TaskCompletionSource<CLLocation>();
        EventHandler<CLLocationsUpdatedEventArgs> handler = (sender, e) =>
        {
          source.TrySetResult(locationManager.Location);
        };
        locationManager.LocationsUpdated += handler;
        locationManager.RequestLocation();       
        await source.Task;
        locationManager.LocationsUpdated -= handler;
      }
      return new Gps()
      {
        Latitude = locationManager.Location.Coordinate.Latitude,
        Longitude = locationManager.Location.Coordinate.Longitude,
      };
    }
    
    public async Task RequestPermissions()
    {
      if (CLLocationManager.Status == CLAuthorizationStatus.AuthorizedAlways || CLLocationManager.Status == CLAuthorizationStatus.AuthorizedWhenInUse)
      {
        return true;
      }
      if (CLLocationManager.Status == CLAuthorizationStatus.Denied || CLLocationManager.Status == CLAuthorizationStatus.Restricted)
      {
        return false;
      }

      var taskCompletionSource = new TaskCompletionSource<bool>()

      locationManager.AuthorizationChanged += (sender, args) =>
      {
        if (args.Status != CLAuthorizationStatus.NotDetermined) //událost se poprvé vždy volá s tímto příznakem, chceme ale počkat až na reakci uživatele
        {
          switch (args.Status)
          {
            case CLAuthorizationStatus.AuthorizedAlways:
            case CLAuthorizationStatus.AuthorizedWhenInUse:
              taskCompletionSource.TrySetResult(true);
              break;
            case CLAuthorizationStatus.Denied:
            case CLAuthorizationStatus.Restricted:
              taskCompletionSource.TrySetResult(false);
              break;
            default:
              taskCompletionSource.TrySetResult(false);
              break;
          }
        }
      };

      locationManager.RequestWhenInUseAuthorization();

      return await taskCompletionSource.Task;
    }
  }
}

Na iOSu pro práci s pozicí požíváme nativního CLLocationManagera.

V metodě RequestPermissions nejdříve zkontrolujeme, zda už máme z dřívějšího spuštění aplikace uděleno nebo zakázáno oprávnění. Pokud se ale aplikace spouští poprvé, tak příkazem locationManager.RequestWhenInUseAuthorization(); vyvoláme nativní dialog pro povolení nebo zakázání přístupu k poloze. Odchycením události locationManager.AuthorizationChanged čekáme na reakci uživatele po jejímž vyvolání nastavíme odpovídající výsledek do TaskCompletionSource, na který se čeká před návratem z metody.

V metodě GetLocation kontrolujeme, zda LocationManager již zná polohu a pokud ano, tak jí rovnou vrátíme. Pokud ne, tak vyžádáme její zjištění a čekáme na ni v události LocationUpdated, kde ji nastavíme zase do výsledku TaskCompletionSource, na který se čeká před vytvořením objektu Gps a jeho vrácením z metody.

Načtení restaurací

Nyní, když máme získanou polohu, můžeme se dotázat Google API na restaurace v okolí.

Využívat budeme Google Maps Platform, konkrétně modul Places API a jeho funkci Nearby search, jejíž dokumentace se nachází zde. Pro její využívání je nejprve nutné si na tomto odkazu obstarat vlastní API klíč.

dokumentaci si najdeme, v jakém formátu nám webová služba bude vracet data. Zkopírujeme celý ukázkový JSON, ve společném projektu vytvoříme adresářovou strukturu DataAccess – WebService – Models a vytvoříme model reprezentující odpověď webové služby. Pojmenujeme ho např. RestaurantOutput. Otevřeme ho a ve Visual Studiu klikneme na Edit -> Paste special -> Paste JSON As Classes a tím se celý C# model ze zkopírovaného JSONu vytvoří sám.

O složku výš do WebServices vytvoříme třídu RestaurantsWebRepository a napíšeme metodu GetRestaurants, ve které vytvoříme a odešleme dotaz na API, přečteme odpověď a pomocí pluginu Newtonsoft.Json ji deserializujeme do dříve vytvořeného objektu RestaurantOutput.


public async Task<List<Restaurant>> GetRestaurants(Gps location, int radiusInMeters, string googleApiKey)
{
  var client = new HttpClient();
  string url = $"https://maps.googleapis.com/maps/api/place/nearbysearch/json?location={location}&radius={radiusInMeters}&type=restaurant&key={googleApiKey}";
  var response = await client.GetAsync(url);
  string data = await response.Content.ReadAsStringAsync();
  var result = JsonConvert.DeserializeObject<RestaurantOutput>(data);
  return this.LoadRestaurants(result);
}

Tento deserializovaný objekt předáme metodě LoadRestaurants, která jej přeloží na náš seznam restaurací, se kterými budeme dále v aplikaci pracovat.

Náš objekt Restaurant vypadá takto


namespace FoodNearMe.Models
{
  enum RestaurantQuality{ Bad, Good, VeryGood, Amazing}
  
  class Restaurant
  {
    public string DisplayName{ get; set; }
    public Gps Location{ get; set; }
    public RestaurantQuality Quality{ get; set; }
    public string Description{ get; set; }
  }
}

A používaná metoda LoadRestaurants takto


private List<Restaurant> LoadRestaurants(RestaurantOutput result)
{
  var output = new List<Restaurant>(result.results.Length);

  foreach (var restaurant in result.results)
  {
    output.Add(new Restaurant()
    {
      DisplayName = restaurant.name,
      Location = new Gps()
      {
        Latitude = restaurant.geometry.location.lat,
        Longitude = restaurant.geometry.location.lng,
      },
      Quality = LoadRestaurantQuality(restaurant.rating)
    });
  }

  return output;
}

Kvalita restaurace chodí z API v atributu rating a je to desetinné číslo v rozmezí 1 až 5. To rozdělíme na kategorie do enumu následujícím způsobem:


private RestaurantQuality LoadRestaurantQuality(float rating)
{
  if (rating > 4.5)
    return RestaurantQuality.Amazing;
  else if (rating > 4)
    return RestaurantQuality.VeryGood;
  else if (rating > 3)
    return RestaurantQuality.Good;
  else
    return RestaurantQuality.Bad;
}

Dále ve společném projektu vytvoříme složku Managers a do ní přidáme třídu RestaurantManager. Ta bude sloužit jako oddělující vrstva mezi View a WebRepository. Budeme v ní nastavovat parametry, které se pak předávají WebRepository pro vytvoření API dotazu. Do konstanty GoogleApiKey vložte vlastní API klíč pro používání Google Maps Platform. Manager je vhodné mít i z důvodu další rozšiřitelnosti, jako je například cachování, řazení výsledků apod.


class RestaurantManager
{
  public const int SearchRadius = 2000;
  private const string GoogleApiKey = "replace this with your api key";

  public async Task<List<Restaurant>> GetRestaurants(Gps location)
  {
    var webRepository = new RestaurantsWebRepository();
    var output = await webRepository.GetRestaurants(location, SearchRadius, GoogleApiKey);
    return output;
  }
}

MapPage - code behind

Nyní už máme připraveny všechny dílčí části aplikace. Zbývá už jen ta nejhezčí část práce a tou je jejich využití v behind kódu MapPage.

V OnAppearing pomocí mechanismu DependencyService získáme referenci na implementaci ILocation. Vyžádáme si oprávnění k poloze a pokud ho získáme, zjistíme polohu zařízení a přesuneme zobrazení mapy na toto místo. Následně načteme seznam restaurací a překreslíme piny na mapě.

Odpovídající kód vypadá následovně:


using System;
using System.Threading.Tasks;
using System.Collections.Generic;
using FoodNearMe.Managers;
using FoodNearMe.Models;
using FoodNearMe.DependencyServices;
using Xamarin.Forms;
using Xamarin.Forms.Maps;

namespace FoodNearMe
{
  public partial class MapPage : ContentPage
  {
    public MapPage()
    {
      InitializeComponent();
    }

    protected override async void OnAppearing()
    {
      base.OnAppearing();

      var locationManager = DependencyService.Get<ILocation>();
      Gps location = null;

      if (await locationManager.RequestPermissions())
      {
        location = await locationManager.GetLocation();
        this.map.IsShowingUser = true;
      }

      if (location != null)
      {
        this.map.MoveToRegion(MapSpan.FromCenterAndRadius((Position)location, new Distance(RestaurantManager.SearchRadius)));
        var restaurants = await this.LoadRestaurants(location);
        this.RefreshMapPins(restaurants);
      }
      else
      {
        await DisplayAlert("Poloha", "Aplikaci se nepodařilo získat vaší polohu", "OK");
      }
    }

    private async Task<List<Restaurant>> LoadRestaurants(Gps location)
    {
      try
      {
        var manager = new RestaurantManager();
        var restaurants = await manager.GetRestaurants(location);
        return restaurants;
      }
      catch (Exception)
      {
        await DisplayAlert("Restaurace", "Restaurace se nepodařilo načíst", "OK");
        return null;
      }
    }

    private void RefreshMapPins(List restaurants)
    {
      map.CustomPins.Clear();
      if (restaurants?.Count > 0)
      {
        foreach (var item in restaurants)
        {
          var pin = new CustomPin()
          {
            Color = this.GetColorForType(item.Quality),
            Description = item.Description,
            Location = item.Location,
            Title = item.DisplayName,
          };
          map.CustomPins.Add(pin);
        }
      }
    }

    private Color GetColorForType(RestaurantQuality type)
    {
      switch (type)
      {
        case RestaurantQuality.Bad:
          return Color.Red;
        case RestaurantQuality.Good:
          return Color.Orange;
        case RestaurantQuality.VeryGood:
          return Color.Yellow;
        case RestaurantQuality.Amazing:
          return Color.Green;
        default:
         return Color.Gray;
      }
    }
  }
}

Hotová aplikace

Pokud se vše povedlo a aplikaci úspěšně nahrajeme do telefonu, tak by měla na Androidu vypadat takto:

Android mapa

A na iOSu takto:

iOS mapa

Pokud si kód nechcete psát celý sami, nebo chcete občas nahlédnout do kompletního řešení, je možné kompletní zdrojové kódy získat na našem GitHubu.

Nabídka práce

job_person

Externí obchodní zástupce

Více informací

Vyjádření našich klientů

Velká spokojenost, jednoduchý, účelný a povedený program.

Díky za něj.

Asociace TOM
Zbyněk Vacl

Více citací

Facebook

Úvod | Služby | Produkty | Reference | Kontakty | Přihlásit |

 Zpracování osobních údajů

Copyright © 2021 Skeleton Software s.r.o. | Všechna práva vyhrazena.